home

Méhészet

Pályázatírás, projektmenedzsment, közbeszerzés

Épületgépészet
Összefoglaló a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához

A Magyar Közlöny 2015. április 28-i, 59. számában megjelent 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet értelmében egy alkalommal, költségek fedezetére vagy fejlesztési célra, üzleti tervben vállalt kötelezettségek teljesítésére 2015. május 18. és június 1. között támogatási kérelem nyújtható be azon természetes személy részéről, aki

 • 18. életévét már, 40. életévét még nem töltötte be
 • rendelkezik a támogatási kérelemben meghatározott szakképesítések, végzettségek legalább egyikével,
 • SFH betétlapot és pénzügyi tervet tartalmazó üzleti tervet nyújt be,
 • első alkalommal hoz létre gazdaságot és abban a gazdaság vezetőjeként gazdálkodik

A támogatási jogosultság kötelezettség átvállalás és jogutódlás keretében nem ruházható át.

 

A támogatás, keretösszege, mértéke
A támogatás keretösszege 31 692 000 eurónak megfelelő forintösszeg, de legalább 10 milliárd forint.

A támogatás összege, a működtetési időszak 4. évének végére vállalt üzemméret függvénye. Amennyiben a vállalt üzemméret:

 • legalább 4 EUME nagyságú, de nem éri el a 7 EUME-t, akkor 20 000 eurónak,
 • legalább 7 EUME nagyságú, de a 10 EUME-t nem éri el, akkor 30 000 eurónak,
 • legalább 10 EUME nagyságú, akkor 40 000 eurónak forintösszeg.

A támogatás a folyósítás évének január 1-jén érvényes, Európai Központi Bank (a továbbiakban: EKB) által rögzített árfolyamon kerül kifizetésre.

 

Nem adható támogatás annak, aki

 • már nyújtott be támogatási kérelmet vagy pályázatot, amelynek forrása részben, vagy egészben az EMVA, az EMGA illetve az EHA volt;
 • már nyújtott be egységes kérelmet;
 • a Szakmai szempontok és Horizontális szempontok értékelés alapján kapott pontjai nem érik el a 47 pontot;
 • a Pénzügyi terv értékelése alapján kapott pontjai nem érik el a 4 pontot; vagy
 • az Üzleti terv értékelése alapján kapott pontjai nem érik el a 20 pontot.

FIGYELEM! Adható támogatás annak, aki
-az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program 1. 4. Fiatal gazdálkodók induló támogatása című intézkedésre nyújtott be pályázatot;
-2007-2014 között az EMVA-ból fiatal mezőgazdasági termelők számára induló támogatási jogcímek valamelyikére nyújtott be támogatási kérelmet, amelyet az MVH nem hagyott jóvá és erről jogerős döntéssel rendelkezik, valamint ezen kérelem alapján felülvizsgálat vagy bírósági eljárás nincs folyamatban;
-az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program 1. 5. Szakmai továbbképzés és átképzés támogatása című intézkedésre nyújtott be pályázatot;
-a benyújtási időszak megnyílta előtt pályázatát, támogatási kérelmét az arra vonatkozó támogatási határozat jogerőre emelkedését megelőzően visszavonta;
-a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló jogszabály alapján az országos kvótatartalékból történő, közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta térítésmentes igénylésére nyújtott be kérelmet, vagy a tejkvóta örökösödés útján történő átszállása miatt nyújtott be átírás iránti kérelmet;
-az EMGA-ból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások szerinti történelmi bázis jogosultságot örökölt;
-az egységes kérelmét visszavonta.

 

Az ügyfél köteles:
-a gazdaságot személyes közreműködésével vezetni;
-a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásának időpontjától a működtetési időszak végéig a mezőgazdasági termelő tevékenységet főtevékenységként, egyéni vállalkozóként folyamatosan folytatni;
-a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtása előtt a fiatal mezőgazdasági termelők elindítása című kötelező képzésen legkésőbb 2016. december 31-ig részt venni és azt elvégezni;
-a működtetési időszak végéig a Szakmai szempontok és Horizontális szempontok alapján tett vállalásokat, nyilatkozatokat fenntartani, valamint a kötelezettségeket teljesíteni;
-a működtetési időszak alatt a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: TIR rendelet) alapján vezetett nyilvántartásban az állatállomány tartójaként szerepelni, valamint eleget tenni
-a szarvasmarhafélékre, a lófélékre, a juh-, kecskefélékre, a sertésfélékre, a baromfifélékre, a földhasználatra vonatkozó nyilvántartási vagy bejelentési kötelezettségének eleget tenni,
-működtetési időszak alatt a gazdálkodásával összefüggésben, a gazdasága teljes területén elvégzett tevékenységekről gazdálkodási naplót naprakészen vezetni.
-a gazdaságot személyesen vagy meghatározott esetben közreműködő bevonásával vezetni.
-az ügyfél által vezetett gazdaság mérete eléri az üzleti terv részét képező SFH-betétlapon meghatározott ütemezés szerint vállalt európai méretegységet (a továbbiakban: EUME) és azt fenn kell tartani a működtetési időszak végéig,
-megengedett az üzleti tervben megnevezett termékek helyettesítése másik ágazaton belüli (állattenyésztés, kertészet, növénytermesztés) termékekkel, de ha az ügyfél a támogatási kérelmében az állattenyésztés, a kertészet, vagy az állattenyésztés és a kertészet együttes aránya tekintetében a működtetési időszak 4. évére vállalt EUME értékből részarányt vállalt, akkor az üzleti tervben megnevezett termékek helyettesítése csak a vállalt százalékos arány betartása mellett valósítható meg szankció nélkül.
-Méhcsaládok részaránya a működtetési időszak 4. évének végén nem haladja meg az üzleti tervben a 4. naptári év végére vállalt EUME érték 50%-át.

Az ügyfél köteles vállalni, hogy
-a gazdaság üzemméretét a működtetési időszak 4. évének végéig az üzleti tervben vállalt méretre növeli, és azt fenntartja a működtetési időszak végéig. Amennyiben üzemmérete 4. év vége előtt eléri a vállalt méretet, akkor attól az időponttól kezdődően azt az üzemméretet tartja fenn a működtetési időszak végéig;
-gazdaságának üzemmérete legkésőbb a működtetési időszak 4. évének végére eléri legalább a 4 EUME méretet.

 

A támogatási kérelem benyújtása
A támogatási kérelmet postai úton az ügyfél lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségére az MVH honlapján közleményben közzétett nyomtatványon lehet benyújtani.

 

A támogatási kérelemhez csatolni kell
a végzettséget igazoló dokumentum hiteles másolatát;
azokat az igazolásokat, nyilatkozatokat, valamint dokumentumokat, amelyek az értékelési szempontokat alátámasztják;
a gazdálkodási tevékenység fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet, amely egy SFH-betétlapot tartalmazó pénzügyi tervet is magában foglal.
egy kérelmező csak egy támogatási kérelmet nyújthat be. Egyazon időszakban benyújtott több kérelem esetén a legkorábbi postára adási idejű kérelem kerül elbírálásra, az azonos időszakban benyújtott későbbi kérelmek elutasítása mellett.

A támogatási kérelem vonatkozásában hiánypótlásnak helye nincs.

Ha az ügyfél életvitelszerű tartózkodási helye tanyán van, de az ingatlan nem tanyaként vagy majorként szerepel az ingatlan-nyilvántartásban, akkor a támogatási kérelemhez mellékelni kell az ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzat jegyzője által kiállított igazolást arról, hogy az ügyfél életvitelszerű tartózkodási helye gazdálkodásra alkalmas.

FIGYELEM!

Az ügyfél a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmét a támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó első fokú határozat jogerőre emelkedését követően, de legkésőbb 2015. szeptember 30-ig köteles az MVH által közzétett közleményben rendszeresített nyomtatványon, postai úton benyújtani az ügyfél lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségére.

Amennyiben a támogatási kérelemre vonatkozó döntés ellen az ügyfél jogorvoslattal él és ennek következtében támogató döntés születik, akkor a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmét a támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül, de legkésőbb 2015. november 30-ig köteles az (1) bekezdés szerinti módon benyújtani.

A támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásával az ügyfél lemond a támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozat elleni fellebbezési jogáról.

A támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet legkésőbb a működtetési időszak 5. évében megnyíló kifizetési időszak végéig lehet benyújtani.

Ha az ügyfél a támogatási kérelemben azt vállalta, hogy az életvitelszerű tartózkodási helyét a működtetési időszak végéig tanyán tartja fenn, de az ingatlan nem tanyaként vagy majorként szerepel az ingatlan-nyilvántartásban, akkor a kifizetési kérelemhez mellékelni kell az ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzat jegyzője által kiállított igazolást arról, hogy az ügyfél külterületi életvitelszerű tartózkodási helye gazdálkodásra alkalmas.

Forrás: www.nak.hu 2015.04.29.

Üdvözlettel:
Szabó Krisztina
0670/277-6519

 

Keresés

Névnap

Ma 2019. október 15., kedd, Teréz napja van. Holnap Gál napja lesz.

Szavazások

Milyen gyakran fogyaszt mézet?
 

Ki olvas minket

Oldalainkat 17 vendég böngészi