home

Méhészet

Pályázatírás, projektmenedzsment, közbeszerzés

Épületgépészet
A Széchenyi 2020 operatív programjainak várható jogcímei, támogatási területei

A Széchenyi 2020 operatív programjainak várható jogcímei, támogatási területei

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek, támogatható tevékenységek:

1. foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdasági infrastruktúra fejlesztés,
2. foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban kis- és középvállalkozásoknál,
3. a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés,
4. a foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével,
5. gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés,
6. vonzerőfejlesztés, kulturális és természeti örökség fejlesztése,
7. fenntartható települési közlekedésfejlesztés,
8. a települési önkormányzati infrastrukturális létesítményekben energiahatékonyság-növelés és a megújulóenergia felhasználásának támogatása,
9. a meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók kialakítása,
10. leromlott városi területek rehabilitációja,
11. erősebb kohézió megteremtése a városi közösségekben helyi közösségszervezés és kulturális kínálatbővítés segítségével,
12. a helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi foglalkoztatásim egállapodások, valamint azok munkaerő-piaci, képzési és fejlesztési programjai támogatásával,
13. a térségi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek,
14. a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok,
15. a helyi identitás és kohézió erősítése.

 

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek, támogatható tevékenységek:
1. a versenyképes vállalkozói tudás elterjesztése,
2. kis- és középvállalkozás növekedési és foglalkoztatás-bővítési lehetőségeinek megteremtése,
3. vállalkozások együttműködésének és piacra jutásának elősegítése,
4. a kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitások megerősítésével növekvő Horizont2020 részvétel,
5. a kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitás növelése a tudás- és technológia-intenzív vállalkozások körében,
6. a stratégiai kutatás-fejlesztési és innovációs hálózatok számának növelése a nagy innovációs potenciállal rendelkező vállalatok, valamint a közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek között,
7. az újgenerációs, országos szélessávú hálózatok rendelkezésre állásának biztosítása,
8. az információs és kommunikációs technológia szektor nemzetközi versenyképességének növelése,
9. a vállalkozások informatizáltságának növelése,
10. a digitális felzárkózás felgyorsítása és a közösségi hozzáférés növelése,
11. a közvetlen energiaköltségek összesített csökkentése az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése által,
12. az álláskeresők, különösen az alacsony iskolai végzettségűek növekvő körének munkaerő-piaci integrációja,
13. a társadalmi célú vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának erősítése,
14. a munkanélküliek és inaktívak széles körű hozzáférése a nem állami szervezetek által szervezett munkaerő-piaci programokhoz,
15. jobb hozzáférés a gyakornoki helyekhez és növekvő vállalkozói aktivitási kedv a fiatalok körében,
16. a munkaerő-piaci szereplők munkaszervezési módszerek és munka minősége terén történő aktivitásának és tudatosságának növelése,
17. a munkavállalási korú lakosság, különösen az alacsony képzettségűek javuló hozzáférése a munkaerő-piaci kompetenciákat javító képzési lehetőségekhez,
18. a gazdasági igényekhez igazodó, minőségi képzési intézményrendszer kialakítása,
19. a turisztikai költés növelése a kulturális és természeti örökségi helyszíneken,
20. kis- és középvállalkozások külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó kis- és középvállalkozások versenyképességének erősítése
érdekében,
21. az épületek energetikai korszerűsítése, valamint távhőrendszerek energiahatékony fejlesztése és a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése,
22. a foglalkoztatást ösztönző beruházásokat megvalósító vállalkozások, köztük a társadalmi célú vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása,
23. az oktatási és képzési rendszerek minőségének és munkaerő-piaci relevanciájának fokozása,
24. a foglalkoztatásban, oktatásban vagy képzésben részt nem vevő fiatalok ifjúsági garanciához való hozzáférésének biztosítása.


A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő
jogcímek, támogatható tevékenységek:
1. a vállalkozások növekedési és foglalkoztatás-bővítési lehetőségeinek javítása Pest megyében,
2. a vállalkozások külpiaci jelenlétének és az ezt támogató együttműködésekben való részvételének erősödése,
3. a vállalati kutatás-fejlesztési aktivitás és innovációs együttműködések erősödése,
4. megerősített tudásbázisok,
5. a vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása,
6. a vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása a kutatás-fejlesztés erősítése érdekében,
7. az energiahatékonyság növelése közszolgáltatásnak helyet adó önkormányzati ingatlanokban és
önkormányzati tulajdonú lakóépületekben,
8. a szén-dioxid kibocsátás csökkentése a közösségi közlekedés és a fenntartható utazási láncok fejlesztése által,
9. a kisgyermeket nevelő szülők munkavállalásának támogatása,
10. a társadalmilag és fizikailag leromlott vagy leromlással veszélyeztetett településrészeken élő lakosság
életminőségének javítása,
11. erősebb összetartozás megteremtése a városi közösségekben a kulturális kínálatbővítés és közösségfejlesztés
segítségével,
12. a társadalmi együttműködés erősítése,
13. magasabb színvonalú humán közszolgáltatások nyújtása,
14. az oktatási és képzési rendszerek minőségének és munkaerő-piaci relevanciájának fokozása,
15. az álláskeresők – különösen az alacsony iskolai végzettségűek – növekvő körének munkaerő-piaci
integrációja,
16. a foglalkoztatásban, oktatásban vagy képzésben részt nem vevő fiatalok ifjúsági garanciához való
hozzáférésének biztosítása,
17. jobb hozzáférés a gyakornoki helyekhez és növekvő vállalkozói aktivitási kedv a fiatalok körében,
18. a munkaerő-piaci szereplők munkaszervezési módszerek és munka minősége terén történő aktivitásának és
tudatosságának növekedése,
19. a munkavállalási korú lakosság, különösen az alacsony képzettségűek javuló hozzáférése a munkaerő-piaci
kompetenciákat javító képzési lehetőségekhez,
20. a gazdaság igényeihez igazodó minőségi képzési intézményrendszer kialakítása.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő
jogcímek, támogatható tevékenységek:
1. a halmozottan hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci eszközökben való részvételének és
munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése,
2. a család társadalmi szerepének megerősítése, továbbá a gyermekek és fiatalok képességeinek
kibontakoztatása,
3. aktív közösségi szerepvállalás és önkéntesség fejlesztése,
4. a társadalmi együttélés erősítése,
5. a területi hátrányok felszámolását szolgáló komplex programok emberi erőforrást célzó beavatkozásai,
6. a mélyszegénységben élők, romák felzárkózásának, periférikus élethelyzetek felszámolásának segítése,
7. az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok megtörése,
8. népegészségügyi mozgósítás, az egészségtudatosságot erősítő programok és szolgáltatások fejlesztése,
9. a minőségi feladatellátást támogató eszközök és alkalmazások fejlesztése, illetve a korai intervenció
megerősítése,
10. az intézményekben, szolgáltatások területén dolgozó humán erőforrás életpályájának javítása, dolgozói
mobilitás,
11. hátrányenyhítés a társadalmi integrációt szolgáló társadalmi gazdaság eszközeivel,
12. a társadalmi együttműködést szolgáló intézmények és szolgáltatások fejlesztése, bentlakásos intézmények
kiváltása, új kapacitások létesítése,
13. a területi hátrányok felszámolása komplex programokkal,
14. a mélyszegénységben élők, romák felzárkózását és a periférikus élethelyzetek megszüntetését segítő
infrastrukturális beruházások,
15. a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása, korai iskolaelhagyás csökkentése,
16. a neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása a nem formális és informális tanulási formákon
keresztül,
17. az intelligens szakosodás növelése a felfedező kutatásokban,
18. az emberi erőforrás fejlesztése az egész életen át tartó tanulás eszközeivel,
19. a köznevelést és a nem formális képzést szolgáló infrastrukturális fejlesztések,
20. felsőoktatási infrastrukturális fejlesztések,
21. visszatérítendő támogatások nyújtása hátrányos helyzetű személyek és vállalkozások számára,
22. társadalmi innováció és transznacionális együttműködések.

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő
jogcímek, támogatható tevékenységek:
1. az eljutási idő javítása a magyarországi TEN-T úthálózaton,
2. a hazai TEN-T vasútvonalakon az utazási idő csökkentése,
3. a dunai hajózás biztonságának javítása,
4. az elővárosi vasúton utazók számának megőrzése,
5. a városi közösségi közlekedési utazási idő csökkentése,
6. az intermodális személyszállítási kapcsolatok javítása,
7. a közlekedési rendszer olajfüggőségének csökkentése,
8. a torlódások csökkentése a magyarországi regionális úthálózaton.

A Környezet és Energetikai Hatékonyság Operatív Program (KEHOP) előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő
jogcímek, támogatható tevékenységek:
1. ivóvízminőség-javítás ivóvíz-kezelési technológiák fejlesztésével, más vízbázisra áttéréssel, térségi rendszerek
kialakításával, rekonstrukcióval, illetve ezek kombinációjával,
2. szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel kapcsolatos fejlesztések,
3. a szennyvíziszap országosan egységes koncepció alapján történő hatékony kezelése és optimális
hasznosítása érdekében szükséges beruházások, fejlesztések energiahatékonysági elemekkel,
4. az elkülönített gyűjtési és szállítási rendszerek fejlesztése,
5. az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék
vonatkozásában,
6. Országos Környezeti Kármentesítési Program,
7. hálózatra termelő, nem épülethez kötött megújuló energiaforrás alapú zöldáram-termelés,
8. épületek energiahatékonysági korszerűsítése, épülethez kapcsolódó megújuló energetikai fejlesztések,
9. távhő és hőellátó rendszerek energetikai fejlesztése, illetve megújuló alapra helyezése,
10. intelligens hálózati rendszerek támogatása a villamosenergia-rendszer rugalmasságnak biztosítására.

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) előirányzatából nyújtható állami támogatásnak
minősülő jogcímek, támogatható tevékenységek:
1. szervezet- és folyamatfejlesztés,
2. elektronikus ügyintézés kibővítése,
3. központi közigazgatási kompetenciaközpont fejlesztése,
4. közigazgatási dolgozók kompetenciafejlesztése,
5. korszerű közigazgatási ügyintézés,
6. egységes elégedettségmérési program,
7. integrált közszolgáltatási információs rendszer bevezetése,
8. a közszolgáltatások rendszerszintű megújítását megalapozó kutatások,
9. közszolgáltatási szakemberek kompetenciafejlesztése,
10. innovatív közszolgáltatás optimalizációs mintaprojektek.

(forrás: Magyar Közlöny, 139. szám)

 

Keresés

Névnap

Ma 2019. október 15., kedd, Teréz napja van. Holnap Gál napja lesz.

Szavazások

Milyen gyakran fogyaszt mézet?
 

Ki olvas minket

Oldalainkat 5 vendég böngészi