home

Méhészet

Pályázatírás, projektmenedzsment, közbeszerzés

Épületgépészet
Hírek
A Vidékfejlesztési Pályázatok 2016-os új ütemterve:

A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról, valamint a 2016-ra tervezett pályázati felhívásokról az 1012/2016. (I. 20.) Kormány határozatban található bővebb információ.

A Vidékfejlesztési Pályázatok 2016-os új ütemterve:
(milliárd forint)

Január

1. Tájékoztatási szolgáltatás 7,79
2. Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak, öntözés 22,50
3. Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés, eső- vagy tavaszi fagykár megelőzés 17,00
4. Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés 3,00
5. Kertészet korszerűsítése – technológiai fejlesztés öntözéssel 24,00
6. Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 14,00
7. Erdőkárok helyreállítása 6,78
8. Egyedi szennyvízkezelés 12,00
9.Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója 26,90

Február

10. Szaktanácsadók továbbképzése 0,18
11. Állattartó telepek korszerűsítése 5,95
12. Baromfitartó telepek korszerűsítése 19,85
13. Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése 19,85
14. Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése 3,97
15, Sertéstartó telepek korszerűsítése 19,85
16. Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások 6,51
17. Mezőgazdasági biztosítók díjához nyújtott támogatás 23,72
18. Élőhelyfejlesztési célú, nem termelő beruházások 3,50
19. Natura 2000 mezőgazdasági területek kompenzációs kifizetése 25,85
20. Natura 2000 erdőterületeknek kompenzációs kifizetése 25,51
21. Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken 23,62
22. Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése, fejlesztése 3,35
24. 23. Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek 2,69
25. Nem mezőgazdasági tevékenységek, agrárdiverzifikáció, mikrovállalkozások 13,85
26. Vízvédelmi célú nem termelő beruházások 2,38
27. LEADER – Működési és animációs költségek támogatása 8,92

Március

28. Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek 6,18
29. Kisméretű terményszárítók, -tisztítók és terménytárolók 19,66
Erdősítés támogatása 33,05
30. Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása 2,25
31. Helyi piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése 10,60

Április

32. Termelői csoportok és termelői szervezetek létrehozása 26,08
33. A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 36,51
34. Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése 49,50
35. Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezelése 18,40
36. LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása 47,67

Május

37. Szakmai tanulmányutak és csereprogramok 1,49
38. Egyéni és csoportos szaktanácsadás 13,88
39. Borászat termékfejlesztés, erőforrás-hatékonyság 20,00
40. Agrárinnovációs operatív csoportok támogatása 3,34
41. Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítása, fejlesztése 35,93
42. Tanyák villamos energia-, vízellátási és szennyvízkezelési fejlesztései 10,20
43. Jármű- és eszközbeszerzések 8,30

Június

44. Kertészet korszerűsítése, gépbeszerzések 10,00
45. Mezőgazdasági termelők csatlakozása minőségrendszerekhez 7,96
46. Erdőkárok megelőzése 3,83
47. Erdei ökoszisztémák 9,76

Július

48. Az agrár-innovációs operatív csoportok 9,08
49. Az erdei ökoszisztémák közjóléti funkciói 2,00
50. Tájgazdálkodás 4,39
51. Kis gazdasági szereplők között létrehozott együttműködések 2,96

Augusztus

52. Bemutató üzemi programok 1,04
53. Rövid ellátási láncok, helyi piacok 3,84
54. Erdészeti technológiákra, erdei termékek feldolgozása 4,49

Szeptember

55. A fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása 37,73
56. Minőségrendszerek tájékoztatási és promóciós tevékenysége 2,40
57. Erdő-környezetvédelmi kifizetések 12,66

Október

58. Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság 1,30

November

59. LEADER – Helyi akciócsoportok együttműködése 1,92

Forrás: www.nak.hu

 
Összefoglaló a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához

A Magyar Közlöny 2015. április 28-i, 59. számában megjelent 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet értelmében egy alkalommal, költségek fedezetére vagy fejlesztési célra, üzleti tervben vállalt kötelezettségek teljesítésére 2015. május 18. és június 1. között támogatási kérelem nyújtható be azon természetes személy részéről, aki

 • 18. életévét már, 40. életévét még nem töltötte be
 • rendelkezik a támogatási kérelemben meghatározott szakképesítések, végzettségek legalább egyikével,
 • SFH betétlapot és pénzügyi tervet tartalmazó üzleti tervet nyújt be,
 • első alkalommal hoz létre gazdaságot és abban a gazdaság vezetőjeként gazdálkodik

A támogatási jogosultság kötelezettség átvállalás és jogutódlás keretében nem ruházható át.

 

A támogatás, keretösszege, mértéke
A támogatás keretösszege 31 692 000 eurónak megfelelő forintösszeg, de legalább 10 milliárd forint.

A támogatás összege, a működtetési időszak 4. évének végére vállalt üzemméret függvénye. Amennyiben a vállalt üzemméret:

 • legalább 4 EUME nagyságú, de nem éri el a 7 EUME-t, akkor 20 000 eurónak,
 • legalább 7 EUME nagyságú, de a 10 EUME-t nem éri el, akkor 30 000 eurónak,
 • legalább 10 EUME nagyságú, akkor 40 000 eurónak forintösszeg.

A támogatás a folyósítás évének január 1-jén érvényes, Európai Központi Bank (a továbbiakban: EKB) által rögzített árfolyamon kerül kifizetésre.

 

Nem adható támogatás annak, aki

 • már nyújtott be támogatási kérelmet vagy pályázatot, amelynek forrása részben, vagy egészben az EMVA, az EMGA illetve az EHA volt;
 • már nyújtott be egységes kérelmet;
 • a Szakmai szempontok és Horizontális szempontok értékelés alapján kapott pontjai nem érik el a 47 pontot;
 • a Pénzügyi terv értékelése alapján kapott pontjai nem érik el a 4 pontot; vagy
 • az Üzleti terv értékelése alapján kapott pontjai nem érik el a 20 pontot.

FIGYELEM! Adható támogatás annak, aki
-az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program 1. 4. Fiatal gazdálkodók induló támogatása című intézkedésre nyújtott be pályázatot;
-2007-2014 között az EMVA-ból fiatal mezőgazdasági termelők számára induló támogatási jogcímek valamelyikére nyújtott be támogatási kérelmet, amelyet az MVH nem hagyott jóvá és erről jogerős döntéssel rendelkezik, valamint ezen kérelem alapján felülvizsgálat vagy bírósági eljárás nincs folyamatban;
-az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program 1. 5. Szakmai továbbképzés és átképzés támogatása című intézkedésre nyújtott be pályázatot;
-a benyújtási időszak megnyílta előtt pályázatát, támogatási kérelmét az arra vonatkozó támogatási határozat jogerőre emelkedését megelőzően visszavonta;
-a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló jogszabály alapján az országos kvótatartalékból történő, közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta térítésmentes igénylésére nyújtott be kérelmet, vagy a tejkvóta örökösödés útján történő átszállása miatt nyújtott be átírás iránti kérelmet;
-az EMGA-ból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások szerinti történelmi bázis jogosultságot örökölt;
-az egységes kérelmét visszavonta.

 

Az ügyfél köteles:
-a gazdaságot személyes közreműködésével vezetni;
-a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásának időpontjától a működtetési időszak végéig a mezőgazdasági termelő tevékenységet főtevékenységként, egyéni vállalkozóként folyamatosan folytatni;
-a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtása előtt a fiatal mezőgazdasági termelők elindítása című kötelező képzésen legkésőbb 2016. december 31-ig részt venni és azt elvégezni;
-a működtetési időszak végéig a Szakmai szempontok és Horizontális szempontok alapján tett vállalásokat, nyilatkozatokat fenntartani, valamint a kötelezettségeket teljesíteni;
-a működtetési időszak alatt a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: TIR rendelet) alapján vezetett nyilvántartásban az állatállomány tartójaként szerepelni, valamint eleget tenni
-a szarvasmarhafélékre, a lófélékre, a juh-, kecskefélékre, a sertésfélékre, a baromfifélékre, a földhasználatra vonatkozó nyilvántartási vagy bejelentési kötelezettségének eleget tenni,
-működtetési időszak alatt a gazdálkodásával összefüggésben, a gazdasága teljes területén elvégzett tevékenységekről gazdálkodási naplót naprakészen vezetni.
-a gazdaságot személyesen vagy meghatározott esetben közreműködő bevonásával vezetni.
-az ügyfél által vezetett gazdaság mérete eléri az üzleti terv részét képező SFH-betétlapon meghatározott ütemezés szerint vállalt európai méretegységet (a továbbiakban: EUME) és azt fenn kell tartani a működtetési időszak végéig,
-megengedett az üzleti tervben megnevezett termékek helyettesítése másik ágazaton belüli (állattenyésztés, kertészet, növénytermesztés) termékekkel, de ha az ügyfél a támogatási kérelmében az állattenyésztés, a kertészet, vagy az állattenyésztés és a kertészet együttes aránya tekintetében a működtetési időszak 4. évére vállalt EUME értékből részarányt vállalt, akkor az üzleti tervben megnevezett termékek helyettesítése csak a vállalt százalékos arány betartása mellett valósítható meg szankció nélkül.
-Méhcsaládok részaránya a működtetési időszak 4. évének végén nem haladja meg az üzleti tervben a 4. naptári év végére vállalt EUME érték 50%-át.

Az ügyfél köteles vállalni, hogy
-a gazdaság üzemméretét a működtetési időszak 4. évének végéig az üzleti tervben vállalt méretre növeli, és azt fenntartja a működtetési időszak végéig. Amennyiben üzemmérete 4. év vége előtt eléri a vállalt méretet, akkor attól az időponttól kezdődően azt az üzemméretet tartja fenn a működtetési időszak végéig;
-gazdaságának üzemmérete legkésőbb a működtetési időszak 4. évének végére eléri legalább a 4 EUME méretet.

 

A támogatási kérelem benyújtása
A támogatási kérelmet postai úton az ügyfél lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségére az MVH honlapján közleményben közzétett nyomtatványon lehet benyújtani.

 

A támogatási kérelemhez csatolni kell
a végzettséget igazoló dokumentum hiteles másolatát;
azokat az igazolásokat, nyilatkozatokat, valamint dokumentumokat, amelyek az értékelési szempontokat alátámasztják;
a gazdálkodási tevékenység fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet, amely egy SFH-betétlapot tartalmazó pénzügyi tervet is magában foglal.
egy kérelmező csak egy támogatási kérelmet nyújthat be. Egyazon időszakban benyújtott több kérelem esetén a legkorábbi postára adási idejű kérelem kerül elbírálásra, az azonos időszakban benyújtott későbbi kérelmek elutasítása mellett.

A támogatási kérelem vonatkozásában hiánypótlásnak helye nincs.

Ha az ügyfél életvitelszerű tartózkodási helye tanyán van, de az ingatlan nem tanyaként vagy majorként szerepel az ingatlan-nyilvántartásban, akkor a támogatási kérelemhez mellékelni kell az ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzat jegyzője által kiállított igazolást arról, hogy az ügyfél életvitelszerű tartózkodási helye gazdálkodásra alkalmas.

FIGYELEM!

Az ügyfél a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmét a támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó első fokú határozat jogerőre emelkedését követően, de legkésőbb 2015. szeptember 30-ig köteles az MVH által közzétett közleményben rendszeresített nyomtatványon, postai úton benyújtani az ügyfél lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségére.

Amennyiben a támogatási kérelemre vonatkozó döntés ellen az ügyfél jogorvoslattal él és ennek következtében támogató döntés születik, akkor a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmét a támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül, de legkésőbb 2015. november 30-ig köteles az (1) bekezdés szerinti módon benyújtani.

A támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásával az ügyfél lemond a támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozat elleni fellebbezési jogáról.

A támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet legkésőbb a működtetési időszak 5. évében megnyíló kifizetési időszak végéig lehet benyújtani.

Ha az ügyfél a támogatási kérelemben azt vállalta, hogy az életvitelszerű tartózkodási helyét a működtetési időszak végéig tanyán tartja fenn, de az ingatlan nem tanyaként vagy majorként szerepel az ingatlan-nyilvántartásban, akkor a kifizetési kérelemhez mellékelni kell az ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzat jegyzője által kiállított igazolást arról, hogy az ügyfél külterületi életvitelszerű tartózkodási helye gazdálkodásra alkalmas.

Forrás: www.nak.hu 2015.04.29.

Üdvözlettel:
Szabó Krisztina
0670/277-6519

 
A Széchenyi 2020 operatív programjainak várható jogcímei, támogatási területei

A Széchenyi 2020 operatív programjainak várható jogcímei, támogatási területei

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek, támogatható tevékenységek:

1. foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdasági infrastruktúra fejlesztés,
2. foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban kis- és középvállalkozásoknál,
3. a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés,
4. a foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével,
5. gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés,
6. vonzerőfejlesztés, kulturális és természeti örökség fejlesztése,
7. fenntartható települési közlekedésfejlesztés,
8. a települési önkormányzati infrastrukturális létesítményekben energiahatékonyság-növelés és a megújulóenergia felhasználásának támogatása,
9. a meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók kialakítása,
10. leromlott városi területek rehabilitációja,
11. erősebb kohézió megteremtése a városi közösségekben helyi közösségszervezés és kulturális kínálatbővítés segítségével,
12. a helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi foglalkoztatásim egállapodások, valamint azok munkaerő-piaci, képzési és fejlesztési programjai támogatásával,
13. a térségi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek,
14. a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok,
15. a helyi identitás és kohézió erősítése.

 

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek, támogatható tevékenységek:
1. a versenyképes vállalkozói tudás elterjesztése,
2. kis- és középvállalkozás növekedési és foglalkoztatás-bővítési lehetőségeinek megteremtése,
3. vállalkozások együttműködésének és piacra jutásának elősegítése,
4. a kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitások megerősítésével növekvő Horizont2020 részvétel,
5. a kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitás növelése a tudás- és technológia-intenzív vállalkozások körében,
6. a stratégiai kutatás-fejlesztési és innovációs hálózatok számának növelése a nagy innovációs potenciállal rendelkező vállalatok, valamint a közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek között,
7. az újgenerációs, országos szélessávú hálózatok rendelkezésre állásának biztosítása,
8. az információs és kommunikációs technológia szektor nemzetközi versenyképességének növelése,
9. a vállalkozások informatizáltságának növelése,
10. a digitális felzárkózás felgyorsítása és a közösségi hozzáférés növelése,
11. a közvetlen energiaköltségek összesített csökkentése az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése által,
12. az álláskeresők, különösen az alacsony iskolai végzettségűek növekvő körének munkaerő-piaci integrációja,
13. a társadalmi célú vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának erősítése,
14. a munkanélküliek és inaktívak széles körű hozzáférése a nem állami szervezetek által szervezett munkaerő-piaci programokhoz,
15. jobb hozzáférés a gyakornoki helyekhez és növekvő vállalkozói aktivitási kedv a fiatalok körében,
16. a munkaerő-piaci szereplők munkaszervezési módszerek és munka minősége terén történő aktivitásának és tudatosságának növelése,
17. a munkavállalási korú lakosság, különösen az alacsony képzettségűek javuló hozzáférése a munkaerő-piaci kompetenciákat javító képzési lehetőségekhez,
18. a gazdasági igényekhez igazodó, minőségi képzési intézményrendszer kialakítása,
19. a turisztikai költés növelése a kulturális és természeti örökségi helyszíneken,
20. kis- és középvállalkozások külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó kis- és középvállalkozások versenyképességének erősítése
érdekében,
21. az épületek energetikai korszerűsítése, valamint távhőrendszerek energiahatékony fejlesztése és a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése,
22. a foglalkoztatást ösztönző beruházásokat megvalósító vállalkozások, köztük a társadalmi célú vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása,
23. az oktatási és képzési rendszerek minőségének és munkaerő-piaci relevanciájának fokozása,
24. a foglalkoztatásban, oktatásban vagy képzésben részt nem vevő fiatalok ifjúsági garanciához való hozzáférésének biztosítása.


A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő
jogcímek, támogatható tevékenységek:
1. a vállalkozások növekedési és foglalkoztatás-bővítési lehetőségeinek javítása Pest megyében,
2. a vállalkozások külpiaci jelenlétének és az ezt támogató együttműködésekben való részvételének erősödése,
3. a vállalati kutatás-fejlesztési aktivitás és innovációs együttműködések erősödése,
4. megerősített tudásbázisok,
5. a vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása,
6. a vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása a kutatás-fejlesztés erősítése érdekében,
7. az energiahatékonyság növelése közszolgáltatásnak helyet adó önkormányzati ingatlanokban és
önkormányzati tulajdonú lakóépületekben,
8. a szén-dioxid kibocsátás csökkentése a közösségi közlekedés és a fenntartható utazási láncok fejlesztése által,
9. a kisgyermeket nevelő szülők munkavállalásának támogatása,
10. a társadalmilag és fizikailag leromlott vagy leromlással veszélyeztetett településrészeken élő lakosság
életminőségének javítása,
11. erősebb összetartozás megteremtése a városi közösségekben a kulturális kínálatbővítés és közösségfejlesztés
segítségével,
12. a társadalmi együttműködés erősítése,
13. magasabb színvonalú humán közszolgáltatások nyújtása,
14. az oktatási és képzési rendszerek minőségének és munkaerő-piaci relevanciájának fokozása,
15. az álláskeresők – különösen az alacsony iskolai végzettségűek – növekvő körének munkaerő-piaci
integrációja,
16. a foglalkoztatásban, oktatásban vagy képzésben részt nem vevő fiatalok ifjúsági garanciához való
hozzáférésének biztosítása,
17. jobb hozzáférés a gyakornoki helyekhez és növekvő vállalkozói aktivitási kedv a fiatalok körében,
18. a munkaerő-piaci szereplők munkaszervezési módszerek és munka minősége terén történő aktivitásának és
tudatosságának növekedése,
19. a munkavállalási korú lakosság, különösen az alacsony képzettségűek javuló hozzáférése a munkaerő-piaci
kompetenciákat javító képzési lehetőségekhez,
20. a gazdaság igényeihez igazodó minőségi képzési intézményrendszer kialakítása.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő
jogcímek, támogatható tevékenységek:
1. a halmozottan hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci eszközökben való részvételének és
munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése,
2. a család társadalmi szerepének megerősítése, továbbá a gyermekek és fiatalok képességeinek
kibontakoztatása,
3. aktív közösségi szerepvállalás és önkéntesség fejlesztése,
4. a társadalmi együttélés erősítése,
5. a területi hátrányok felszámolását szolgáló komplex programok emberi erőforrást célzó beavatkozásai,
6. a mélyszegénységben élők, romák felzárkózásának, periférikus élethelyzetek felszámolásának segítése,
7. az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok megtörése,
8. népegészségügyi mozgósítás, az egészségtudatosságot erősítő programok és szolgáltatások fejlesztése,
9. a minőségi feladatellátást támogató eszközök és alkalmazások fejlesztése, illetve a korai intervenció
megerősítése,
10. az intézményekben, szolgáltatások területén dolgozó humán erőforrás életpályájának javítása, dolgozói
mobilitás,
11. hátrányenyhítés a társadalmi integrációt szolgáló társadalmi gazdaság eszközeivel,
12. a társadalmi együttműködést szolgáló intézmények és szolgáltatások fejlesztése, bentlakásos intézmények
kiváltása, új kapacitások létesítése,
13. a területi hátrányok felszámolása komplex programokkal,
14. a mélyszegénységben élők, romák felzárkózását és a periférikus élethelyzetek megszüntetését segítő
infrastrukturális beruházások,
15. a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása, korai iskolaelhagyás csökkentése,
16. a neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása a nem formális és informális tanulási formákon
keresztül,
17. az intelligens szakosodás növelése a felfedező kutatásokban,
18. az emberi erőforrás fejlesztése az egész életen át tartó tanulás eszközeivel,
19. a köznevelést és a nem formális képzést szolgáló infrastrukturális fejlesztések,
20. felsőoktatási infrastrukturális fejlesztések,
21. visszatérítendő támogatások nyújtása hátrányos helyzetű személyek és vállalkozások számára,
22. társadalmi innováció és transznacionális együttműködések.

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő
jogcímek, támogatható tevékenységek:
1. az eljutási idő javítása a magyarországi TEN-T úthálózaton,
2. a hazai TEN-T vasútvonalakon az utazási idő csökkentése,
3. a dunai hajózás biztonságának javítása,
4. az elővárosi vasúton utazók számának megőrzése,
5. a városi közösségi közlekedési utazási idő csökkentése,
6. az intermodális személyszállítási kapcsolatok javítása,
7. a közlekedési rendszer olajfüggőségének csökkentése,
8. a torlódások csökkentése a magyarországi regionális úthálózaton.

A Környezet és Energetikai Hatékonyság Operatív Program (KEHOP) előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő
jogcímek, támogatható tevékenységek:
1. ivóvízminőség-javítás ivóvíz-kezelési technológiák fejlesztésével, más vízbázisra áttéréssel, térségi rendszerek
kialakításával, rekonstrukcióval, illetve ezek kombinációjával,
2. szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel kapcsolatos fejlesztések,
3. a szennyvíziszap országosan egységes koncepció alapján történő hatékony kezelése és optimális
hasznosítása érdekében szükséges beruházások, fejlesztések energiahatékonysági elemekkel,
4. az elkülönített gyűjtési és szállítási rendszerek fejlesztése,
5. az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék
vonatkozásában,
6. Országos Környezeti Kármentesítési Program,
7. hálózatra termelő, nem épülethez kötött megújuló energiaforrás alapú zöldáram-termelés,
8. épületek energiahatékonysági korszerűsítése, épülethez kapcsolódó megújuló energetikai fejlesztések,
9. távhő és hőellátó rendszerek energetikai fejlesztése, illetve megújuló alapra helyezése,
10. intelligens hálózati rendszerek támogatása a villamosenergia-rendszer rugalmasságnak biztosítására.

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) előirányzatából nyújtható állami támogatásnak
minősülő jogcímek, támogatható tevékenységek:
1. szervezet- és folyamatfejlesztés,
2. elektronikus ügyintézés kibővítése,
3. központi közigazgatási kompetenciaközpont fejlesztése,
4. közigazgatási dolgozók kompetenciafejlesztése,
5. korszerű közigazgatási ügyintézés,
6. egységes elégedettségmérési program,
7. integrált közszolgáltatási információs rendszer bevezetése,
8. a közszolgáltatások rendszerszintű megújítását megalapozó kutatások,
9. közszolgáltatási szakemberek kompetenciafejlesztése,
10. innovatív közszolgáltatás optimalizációs mintaprojektek.

(forrás: Magyar Közlöny, 139. szám)

 
Indulnak az uniós pályázatok

Indulnak az uniós pályázatok

A Nemzetgazdasági Minisztérium 58 milliárd forint értékben ír ki öt pályázatot abból a kilencből, amellyel 2014-2020-as uniós költségvetési ciklus első 120 milliárd forintos kerete megindul - jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter.

A miniszter szavaiból kiderült, hogy az NGM átszabta a kis- és középvállalkozói (kkv) szektornak megnyíló pályázati keretet: 8,5 milliárd forint áll rendelkezésre a technológiai korszerűsítésre, a külpiaci megjelenést támogató pályázatok kerete pedig 1,5 milliárd lesz. Korábban Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkára azt közölte, hogy 5-5 milliárd forint lesz a két keret.

 

A kormány döntése alapján a pályázatok már az uniós jóváhagyás előtt megjelennek a központi költségvetés kockázatára; elsősorban olyan kiírásokról van szó, amelyeket 99 százalékos valószínűséggel jóváhagy majd az Európai Bizottság - hangsúlyozta a miniszter.

A nemzetgazdasági tárca által kiírandó öt pályázatról szólva Varga Mihály ismertette: a fiatalok vállalkozóvá válását 4 milliárd forinttal támogatják, a kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítésére 8,5 milliárd forintot különítettek el, az ifjúsági garanciaprogram kerete 40 milliárd forintos, a kereskedelem fejlesztésére és a piacnyitás támogatására szóló pályázatok induló kerete 1,5 milliárd forint, a munka és a magánélet összehangolására, a rugalmas foglalkoztatás elősegítésére szolgáló kiírás kerete pedig 4 milliárd forint.

 

Magyarország az új uniós költségvetési ciklus egyik legnagyobb nyertese. A korábbi hétéves időszakhoz képest jelentősebb támogatás áll rendelkezésre, 2014-2020 között 34 milliárd euró, ezzel Magyarország az egy főre vetített uniós forrásokat tekintve a második helyen áll a 28 uniós tagország között - mondta a nemzetgazdasági miniszter.

Hozzátette: míg az előző hétéves periódusban minden magyar emberre 660 ezer forint uniós támogatás jutott, addig ebben a ciklusban 712 ezer forint lesz az egy főre jutó támogatási keret. Korábban az uniós források 16 százaléka ment gazdaságfejlesztésre, 2014-2020 között viszont 60 százalékot fordítanak gazdaságfejlesztési célokra - emlékeztetett Varga Mihály.

Fotó: Eisenmann József/NGM

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) a gazdaságfejlesztés egészére kiterjed, a kutatás-fejlesztésre, a kis- és középvállalkozások támogatására, a munkahelyteremtésre, tehát olyan területeket érint majd, amelyek alapvetően szükségesek a magyar gazdaság növekedésének megerősítéséhez, a stabil növekedés eléréséhez - fejtette ki a miniszter.

A kis- és középvállalkozások számára 467 milliárd forint lesz a keretösszeg, foglalkoztatási programok megvalósítására több mint 600 milliárd forint jut majd, a kutatás-fejlesztési keret pedig mintegy 500 milliárd forintos lesz a következő hét évre - ismertette. Rákossy Balázs, az NGM európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára elmondta: a fiatalok vállalkozóvá válását segítő pályázat maximális, 90 százalékos támogatási mértéket tesz lehetővé, 18-24 év közötti fiatalok felkészítését támogatja saját vállalkozásuk indítására.

Fotó: Eisenmann József/NGM

A pályázat első fázisát indítják el a jövő héten, amikor azok a munkaügyi szervezetek jelentkezhetnek, amelyek képzéssel és egyéb szakmai támogatással segítik a fiatal munkavállalókat - közölte az államtitkár. A munka és magánélet összehangolását segítő pályázatnál a maximális támogatás mértéke akár a 100 százalékot is elérheti, az összeg 2-15 millió forint között lehet.

A program célja, hogy segítse a kisgyermeket nevelő szülők, illetve egyes speciális helyzetben lévő csoportok munkaerőpiacra való sikeres visszatérését rugalmas munkaidő alkalmazásával. Az ifjúsági garanciaprogram lényege, hogy a foglalkoztatási szolgálaton keresztül képzési vagy elhelyezkedési segítséget kaphassanak azok a 15-24 év közötti fiatalok, akik nem tanulnak, illetve nem dolgoznak. A foglalkoztatási szolgálatok speciális, személyre szóló segítséget fognak nyújtani a rászoruló fiataloknak, az uniós támogatásra a munkaügyi szervezet pályázhat - ismertette Rákossy Balázs.

Glattfelder Béla, a tárca gazdaságszabályozásért felelős államtitkára elmondta: a kis- és középvállalkozások ipari kapacitásbővítését támogató pályázat során elnyerhető forrás 10-100 millió forint közötti összeg, a vissza nem térítendő támogatás maximális aránya a beruházással megvalósult érték 50 százaléka. A támogatást a feldolgozóiparban működők vehetik igénybe. A piacnyitás támogatására megjelenő kiírás elsősorban a külföldi vásárokon való megjelenést segíti, azoknál a vállalkozásoknál, amelyek magas feldolgozottságú, végfogyasztásra szánt termékeket állítanak elő. Az elnyerhető támogatás 3-7,5 millió forint közötti összeg - ismertette az államtitkár.

 

Forrás: www.kormany.hu

2014. október 3. 10:32

 
MEGJELENT az új fiatal gazda pályázat!!!!

 

A támogatás maximális összege 40.000 €, a teljes rendelkezésre álló forrás, mintegy 4,5 Mrd forint, ami kb. 400 sikeres kérelem támogatását teszi lehetővé további forrásátcsoportosítást nélkül. 
A rendelet szerint kérelmet 2014. május 1. és május 15. között lehet benyújtani postai úton az ügyfél lakóhelye szerint illetékes megyei kirendeltségnek postázva. a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeirőlaz Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához Magyar Közlöny 51. számában megjelent a vidékfejlesztési miniszter 34/2014. (IV. 4.) VM rendelete

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 7

Keresés

Névnap

Ma 2019. október 15., kedd, Teréz napja van. Holnap Gál napja lesz.

Szavazások

Milyen gyakran fogyaszt mézet?
 

Ki olvas minket

Oldalainkat 25 vendég böngészi